برای استفاده از تمامی امکانات حتماً در سایت عضو شوید 😊
نویسنده
۰۴۲
طراحی جلد کتاب هفت سخن فقهی جلد کتاب همان رویه ای است که برای محافظت و زیبایی هرچه بیشتر کتاب روی آن قرار می گیرد و به غیر از این منظور، جهت انعکاس اطلاعاتی از محتوای داخل کتاب، اطلاعاتی از ...
۰۴۰
طراحی جلد کتاب سکوت عبوس «بررسی بن مایه های غزل های حسین منزوی» پروژه: سوم جلد کتاب همان رویه ای است که برای محافظت و زیبایی هرچه بیشتر کتاب روی آن قرار می گیرد و به غیر از این منظور، ...
توسط
تومان