برای استفاده از تمامی امکانات حتماً در سایت عضو شوید 😊
Adobe InDesign 2020 Free Download
معرفی نرم افزار ادوبی ایندیزاین | اَدوبی این‌دیزاین (به انگلیسی: Adobe InDesign) یک برنامهٔرایانه‌ای رایج در زمینهٔ نشر رومیزی ساختِ شرکت اَدوبی است. این نرم‌افزار در صنعت چاپ و صفحه‌آرایی به‌کار می‌رود و صورت کلی برای گردآوردن و کنار هم ...
۱۳۰ ۷۶۸x576 1
طراحی جلد کتاب بحران آب و دیپلماسی خاموش جلد کتاب همان رویه ای است که برای محافظت و زیبایی هرچه بیشتر کتاب روی آن قرار می گیرد و به غیر از این منظور، جهت انعکاس اطلاعاتی از محتوای داخل کتاب، ...
۰۵۳ ۷۶۸x576 1
طراحی جلد کتاب قرآن و دریا جلد کتاب همان رویه ای است که برای محافظت و زیبایی هرچه بیشتر کتاب روی آن قرار می گیرد و به غیر از این منظور، جهت انعکاس اطلاعاتی از محتوای داخل کتاب، اطلاعاتی از ...
۰۳۰ ۷۶۸x576 1
طراحی مبانی مقدماتی آمار و احتمال جلد کتاب همان رویه ای است که برای محافظت و زیبایی هرچه بیشتر کتاب روی آن قرار می گیرد و به غیر از این منظور، جهت انعکاس اطلاعاتی از محتوای داخل کتاب، اطلاعاتی از ...
۰۲۰ ۷۶۸x576 1
طراحی قدرت هوشمند ایران در قبال اسرائیل جلد کتاب همان رویه ای است که برای محافظت و زیبایی هرچه بیشتر کتاب روی آن قرار می گیرد و به غیر از این منظور، جهت انعکاس اطلاعاتی از محتوای داخل کتاب، اطلاعاتی ...
۰۱۸ ۷۶۸x576 1
طراحی قدرت هوشمند ایران در قبال اسرائیل جلد کتاب همان رویه ای است که برای محافظت و زیبایی هرچه بیشتر کتاب روی آن قرار می گیرد و به غیر از این منظور، جهت انعکاس اطلاعاتی از محتوای داخل کتاب، اطلاعاتی ...
۰۹ ۷۶۸x576 1
طراحی آفات انگور جلد کتاب همان رویه ای است که برای محافظت و زیبایی هرچه بیشتر کتاب روی آن قرار می گیرد و به غیر از این منظور، جهت انعکاس اطلاعاتی از محتوای داخل کتاب، اطلاعاتی از نویسنده و ناشر ...
۰۹۹ ۷۶۸x576 1
طراحی سبک نگارگری جلد کتاب همان رویه ای است که برای محافظت و زیبایی هرچه بیشتر کتاب روی آن قرار می گیرد و به غیر از این منظور، جهت انعکاس اطلاعاتی از محتوای داخل کتاب، اطلاعاتی از نویسنده و ناشر ...
۰۱۰۷ ۷۶۸x576 1
طراحی بغض های شبانه جلد کتاب همان رویه ای است که برای محافظت و زیبایی هرچه بیشتر کتاب روی آن قرار می گیرد و به غیر از این منظور، جهت انعکاس اطلاعاتی از محتوای داخل کتاب، اطلاعاتی از نویسنده و ...
۱۲۰ ۷۶۸x576 1
طراحی رایانه کار حسابداری مالی جلد کتاب همان رویه ای است که برای محافظت و زیبایی هرچه بیشتر کتاب روی آن قرار می گیرد و به غیر از این منظور، جهت انعکاس اطلاعاتی از محتوای داخل کتاب، اطلاعاتی از نویسنده ...
1235
توسط
تومان